เกี่ยวกับสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

สมาคมการค้าดิจิทัลไทย (Thai Digital Trade Association) ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านดิจิทัล (Digital), อีบิสสิเนส (e-Business), ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) และเทคโนโลยีอื่น ๆ (Technologies) ที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีความสามารถทัดเทียมสากล อีกทั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการเพื่อการเจรจาหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก หรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

สมาคมการค้าดิจิทัลไทย ร่วมก่อตั้งกว่า 20 ธุรกิจใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital, e-Business, Digital Commerce และ Technologies เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้าดิจิทัล (Digital Trade) แก่ภาคประชาชน สังคม และรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สมาคมการค้าดิจิทัลไทย ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จดทะเบียนเป็นสมาคมตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

คณะกรรมการสมาคม

คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม

นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณอมรเดช คีรีพัฒนานนท์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณเศรษฐพัฒน์ สหชัยนเรศ

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธ์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณธรรณพ สมประสงค์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณคณิต ศาตะมาน

อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณทัศไนย เหมือนเสน

อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณ เพ็ญนภา เทอดไพรสันต์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณภูริช ศรีคุ้ม

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณนัฎฐ์สากล เกียรติสุรนนท์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณอรชุลี วิเศษฐฎากุล

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณปฐม อินทโรดม

อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ

เลขาธิการและกรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณชุติมา วัชรานุรักษ์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณน้ำตาล ธรรมสโรช

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

ดร.ธีริน วาณิชเสนี

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณมณฑกานต์ รัตนนิล

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย