คณะกรรมการสมาคม

คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม

นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณอมรเดช คีรีพัฒนานนท์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณเศรษฐพัฒน์ สหชัยนเรศ

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณคณิต ศาตะมาน

อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณทัศไนย เหมือนเสน

อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณ เพ็ญนภา เทอดไพรสันต์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณภูริช ศรีคุ้ม

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณปฐม อินทโรดม

อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ

เลขาธิการและกรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณชุติมา วัชรานุรักษ์

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย

คุณน้ำตาล ธรรมสโรช

กรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทย